Sammy

Att rikta sin text

Eleven ska här skriva en historia på olika sätt. Eleven ska nämligen rikta innehållet till olika mottagare – till exempel kompis, lärare, arbetsgivare, allmänheten och så vidare. Detta syftar till att visa för eleven att man använder olika språk i olika kontexter.

En vidare variant av den här övningen är att eleven ska skriva samma text men med olika stilgrepp – novell, insändare, sms, dialog, argumenterande och så vidare. På så vis får eleven möjlighet att bearbeta sitt språk och få kännedom om hur man uttrycker sig på olika sätt.

Den lärande dialogen

Eleven ska skriva en dialog där hen diskuterar kring ett ämne. Den ena parten i dialogen har som syfte att informera och lära den andra parten om ämnet i fråga. Den part som lär sig något ska ställa väl grundade och relevanta frågor. Båda parter ska driva samtalet framåt. 


Syftet med den här övningen är att eleven får möjlighet att reproducera sin kunskap, det vill säga lära genom att lära ut. Detta sker samtidigt som eleven övar sig i att skriva skönlitterärt. 

Gör klassikern till din egen

Eleven har läst en skönlitterär text som man möter i litteraturhistira, till exempel ”Pälsen”, ”Ett halvt ark papper”, ”Ella gör sig fri”, ”Spökhanden” eller ett stycke ur Dantes gudomliga komedi (används utdrag bör eleven få reda på hela handlingen och hur det slutar) – eller dylika historiska verk. Uppgiften består av tre delar. 
1. Vad är textens kärna? Vad handlar den om? Till exempel temat kring vilket texten kretsar.
2. Kan den vara relevant än idag? Motivera.
3. Omtolka texten och skriv en egen text med samma centrala innehåll. Viktigt är att eleven använder sig av samma tema. Om texten handlar om straff efter döden ska även elevens text beröra samma sak. De ska ha tagit inspiration från den.
Texten lämnas sedan in med skrivna svar till alla punkter, alternativt att punkt 1 och 2 berörs i diskussion.

Jag har genomfört en dylik övning med en gymnasieetta. De fick skriva en kort berättelse med inspiration från Dantes helvetestänk. Eleven skulle gestalta någon som straffas i livet efter detta på ett sätt som passar den synd de gjort sig skyldiga till i livet. Det fungerade bra, en stor majoritet fullföljde uppgiften inom avsatt tid. Genomgång om Dante på lektionen och sedan hade de ca 35 minuter på sig att skriva minst 200 ord – de felsta skrev längre än så.